REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU SEČ

Hlavným cieľom predkladaného projektu s názvom Rekonštrukcia a zateplenie Kultúrneho domu, Seč bolo „Zlepšenie celkového exteriérového a interiérového vzhľadu objektu, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie tepelno-technických vlastností budovy, využitie moderných a ekologickejších spôsobov na dosiahnutie úspory energií z čoho celkový výsledok je zvýšenia kvalita ovzdušia, zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a zatraktívnenie centrálnej časti obce Seč.“.
Realizácia projektu prispela k viacerým slabým stránkam a napomohla samospráve pri dosahovaní svojich strategických cieľov, ako aj vízie obce Seč. Jedným z nástrojov zvyšovania atraktivity obce je Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane investície do rekonštrukcie nevyužitých objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť a rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov financovaných z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Samospráva obce Seč sa rozhodla na základe pred realizačnej fázy využiť túto schému a uchádzať sa o pridelenie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom výzvy č. 22/PRV/2017, kde získala dotáciu vo výške 149 093,93€.
Projekt má ekonomický význam pre obec, zvyšuje atraktivitu obce a zabezpečí prínos finančných prostriedkov do rozpočtu obce. Súčasťou projektu sú prvky zelenej infraštruktúry, ktoré napĺňajú hodnotiace kritériá.

Plagát Rekonštrukcia a zateplenie kul.domu Seč

 

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.