Komisie OZ

Komisie Obecného zastupiteľstva obce Seč

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ktoré sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ a členov komisie.
Komisie OZ zasadajú podľa potreby.

Predseda komisie:

. riadi a organizuje prácu komisie , zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
. zostavuje plán činnosti,
. organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ,
. zapisuje zápisnicu 1x pre obecný úrad, ktorú podpisuje predseda a člen
komisie.

Náplň práce , úlohy komisií OZ pre volebné obdobie 2014-2018

1. Komisia školstva a kultúry
2. Komisia stavebná a životného prostredia
3. Komisia verejného záujmu, majetko-právna, finančná, športu a mládeže.

1. Komisia školstva a kultúry

Obsahová náplň komisie:
. Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia, zabezpečuje ich realizáciu.
. Spolupracuje s vedením MŠ Seč, školskou radou a predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, ako i návrhy na opravu a údržbu školskej nehnuteľnosti.
. Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci.
. Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu.
. Predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou.
. Riadi a vykonáva činnosť ZPOZ.

2. Komisia stavebná a životného prostredia

Obsahová náplň komisie:
. vyjadruje sa k potrebe zmeny územnému plánu obce.
. Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci.
. Preveruje opodstatnenosť sťažnosti občanov v súčinnosti s ostatnými komisiami ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav.
. Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom a finančnom plnení.
. Navrhuje, respektívne sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev.
. Navrhuje z radov svojich členov zástupcu do verejných súťaží pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií.
. Rieši problémy odpadového hospodárstva, návrhy na separovaný zber.
. Posudzuje investičné zámery žiadateľov z pohľadu ochrany životného prostredia, ochrany ovzdušia, vody a zelene.
. Navrhuje priestranstvá na výsadbu zelene.
. Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby a odvodnenia. Odporúča priority do rozpočtu obce v časovom i finančnom vyjadrení.

3. Komisia verejného záujmu, majetko-právna, finančná, športu a mládeže

Obsahová náplň komisie:
.Kontroluje majetok obce a právne vzťahy.
.Pomoc pri príprave návrhu rozpočtu podľa rozpočtovej skladby.
. Kontrola plnenia rozpočtu podľa rozpočtovej skladby.
. Vypracovanie návrhu finančného krytia podujatí na základe projektov predložených OZ.
. Preverovanie možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity.
. Zhodnocovanie finančnej návratnosti jednotlivých projektov.
. Vyjadrenie stanoviska k zámerom obce s finančného hľadiska pred prejednaním v OZ.
. Príprava návrhu zmien v rozpočte obce.
. Spolupráca s ostatnými komisiami a ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ.
. Získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na obec, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie.
. Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci.
. Navrhuje podujatia celoobecného charakteru organizované obcou na zvýšenie aktivity športu pre všetky vekové kategórie v obci.

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.