Odmeňovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v obci Seč, v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení § 11 odst. 4 písm. k, v znení neskorších zmien a dodatkov, schvaľuje tento

ODMEŇOVACÍ PORIADOK

Poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom do komisií

Čl. I

Poslanci obecného zastupiteľstva sú velení v priamych voľbách občanmi obce. Za výkon funkcie poslanca obce patrí poslancovi odmena.
Odmena bola stanovená a odsúhlasená vo výške 20 Eur aktívnej účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva a verejnej schôdze.
Odmena je splatná štvrťročne.

Čl. II

Komisie sú vytvorené z poslancov obce a obyvateľov obce. Každá komisia pozostáva z predsedu a členov. Za výkon funkcie predsedu a členov komisie patrí odmena.
Odmena bola stanovená a odsúhlasená vo výške 15 Eur/akcia, na základe zápisníc zo zasadnutí komisií a organizovaní kultúrnych a športových akcií.
Odmena je splatná štvrťročne pozadu.

Čl. III

Obecné zastupiteľstvo môže na návrh starostu obce schváliť výšku a vyplatenie mimoriadnych odmien pre poslancov, prípadne pre členov komisií, na záver roka a to najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu ich funkcie v hodnotenom období.

Čl. IV

Súčet odmien poslanca v kalendárnom roku nesmie presiahnuť jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 Čl. V

Ruší sa odmeňovací poriadok zo dňa 21. marca 2017 uznesenie č.09/2017.
Odmeňovací poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 02. decembra 2019 uznesením č. 41/2019.

Anton V r e c k o

starosta obce

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.