Odmeňovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v obci Seč, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 11 odst. 4 písm. k, v znení neskorších zmien a dodatkov, schvaľuje tieto

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom do komisií

 

Čl. I

Poslanci obecného zastupiteľstva sú volení v priamych voľbách občanmi obce. Za výkon funkcie poslanca obce patrí poslancovi odmena.

Odmena bola stanovená a odsúhlasená vo výške 20 € aktívnej účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva a verejnej schôdze.

Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za účasť na zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva – avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí včítane hlasovania takto:

  1. za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
  2. za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva

Odmena je splatná štvrťročne.

 

Čl. II

Komisie sú vytvorené z poslancov obce a obyvateľov obce. Každá komisia pozostáva z predsedu a členov. Za výkon funkcie predsedu a členov komisie patrí odmena.

Odmena bola stanovená a odsúhlasená vo výške 15 €/akcia, na  základe zápisníc zo zasadnutí komisií a organizovaní kultúrnych a športových akcií.

Odmena je splatná štvrťročne pozadu.

 

Čl. III

Obecné zastupiteľstvo môže na návrh starostu obce schváliť výšku a vyplatenie mimoriadnych odmien pre poslancov, prípadne pre členov komisií, pri dosiahnutí životného jubileá vo veku 50 rokov a pri skončení funkčného volebného obdobia.

 

Čl. IV

Ruší sa odmeňovací poriadok zo dňa 21.marca 2017 uznesenie č. 9/2017.

Odmeňovací poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.11.2022 uznesením č. 85/2022                                                                                                                               

Anton Vrecko

starosta obce

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.