6/2024

6 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č.1113040

5/2024

5 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby č.2-2023

4/2024

4 Nájomná zmluva

3/2024

3 Nájomná zmluva

2/2024

2 Zmluva o dielo Tropiccana

1/2024

1 Dodatok č.1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice zo dňa 30.09.2021

35/2023

35- Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000404 35-1 Príloha k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2000404.

34/2023

34- Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č.1-2023-557

33/2023

33-Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby v rozpočtovom roku 2023 33-1 Príloha k zmluve o poskytnutí fin.príspevku

32/2023

32- Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.2407181500 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

31/2023

31- Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

30/2023

30- Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb 30-1 zmluva ceny podpora software príloha 3 SK 40123

28/2023

28- Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutie NFP č.074TN220104

27/2023

27- Zmluva o dielo

25/2023

25- Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z302091DCM6-91-108

24/2023

24- Poistná zmluva UZO

23/2023

23- Dohoda č.23-12-054-287 PUPN

22/2023

22-Úverová zmluva 353949-2023 22-1 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.353949-2023 22-2 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.353949-2023