13/2023

13-Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.2407181500 -poistenie autobusových zastávok

12/2023

12-Dodatok č. 1 - Obec Seč

11/2023

11- Zmluva o zriadení vecného bremena -IN REM

10/2023

10-Zmluva o poskytnutí služby č.2/2023

9/2023

9- Nájomná zmluva na pozemok

8/2023

8- Zmluva o dielo č.2-2023

7/2023

7- Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017

6/2023

6- Dodatok č.1 k dohode č.22-12-010-49 uzatvorenej podľa §10

5/2023

5- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-W965-512-004-001 Príloha_1 - VZP Príloha_2 - Predmet podpory Príloha_3 - Rozpočet projektu

4/2023

4- Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

3/2023

3-Vepos dodatok č.21

2/2023

2- Poistná zmluva skupinového zdravotného poistenia

1/2023

1- Dohoda UPSVR 23-12-054-15

32/2022

32- Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

31/2022

31- Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

30/2022

30- Zmluva o prevode výpočtovej techniky

29/2022

29- Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov

28/2022

28- Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

27/2022

27- Dodatok č.1 k zámennej zmluve uzatvorenej 21.09.2022

26/2022

26- Zmluva o výpožičke kompostéru