Sadzby poplatkov

Sadzby poplatkov za úkony vykonané na Obecnom úrade obce Seč

– Úkon alebo konanie na Obecnom úrade s vydaním rozhodnutia 10 €
– Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hosp. roľníka 6.5 €
– Vydanie rozhodnutia na výrub stromov FO 10.0 € a PO 100.0 €
– Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, držiteľa občianskeho  preukazu 5.0 €
– Poplatok sa vyberie za potvrdenie alebo písomné oznámenie údajov o každej osobe v ňom uvedenej 5.0 €
– Vydanie potvrdenia o žití a nežití v spoločnej domácnosti, o žití ako druh a družka 5.0 €
– Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 4.0 € + 1.0 €/m2 plocha predajcu
– Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác FO 10.0 € a PO 100.0€                                                                                                                                                                                                – Overenie podpisu 2.0 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                       – Overenie fotokópie listiny –jedna strana 2.0€

1. Prenájom sály v Kultúrnom dome

– predná miestnosť v letnom období 5 €/hod.+ obrusy(2 €/ks)
– predná miestnosť v zimnom období 10 €/hod.+ obrusy(2 €/ks)
– predná miestnosť spol. podujatia 40 € + obrusy(2 €/ks)+ energie
– sála (bez použ. kuchyne) 5 €/hod.+ obrusy(2 €/ks)
– sála (s kuchyňou) 10 €/hod. + obrusy(2 €/ks)+energie
– kar 40 € + obrusy(2 €/ks)
– svadby/zábavy 150 € + obrusy(2 €/ks)+energie
– svadba naši občania 100 € + obrusy(2 €/ks)+energie
– zasadačka OcÚ 2 €/hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    – návleky na stoličky a banketové stoly 2€/kus

2. Za zapožičanie na 3 dni sa stanovuje poplatok

– záhradný set (stôl, lavice) 5 €, občania trvalým pobytom v obci zadarmo
– stôl banketový 3 €/ks
– obrus 2 €/ks
– súprava riadu pre 20 osôb 6 €

3. Za rozmnožovanie písomností

–  jeden list, jedna strana 0,10 €/ks

4. Za chladiaci box v dome smútku

– naši občania 5 €/deň
– cudzí občania 10 €/deň

5. Vydanie rybárskeho lístka                                                                                                                                                                                                                                                                                            a) týždenný 1.5 €
b) mesačný 3.0 €
c) ročný 7.0 €
d) trojročný 17.0 €

6. Knižnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – ročný poplatok 1.5 € / osoba

1.Sadzby poplatkov za úkony boli prijaté uznesením č. 22 /2024 dňa 14.03.2024. Dňom účinnosti týchto sadzieb stráca účinnosť ,,Sadzby poplatkov za úkony vykonané na obecnom úrade Seči“ schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 7.4.2015 uznesením č.34/2015 .
2.Tieto sadzby poplatkov za úkony vykonané na obecnom úrade v Seči nadobúdajú účinnosť dňa 1.apríla 2024

 

Anton Vrecko
starosta obce

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.