Sadzby poplatkov

 

Sadzby poplatkov za úkony vykonané na Obecnom úrade obce Seč

Úkon alebo konanie na Obecnom úrade s vydaním rozhodnutia 10 €
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hosp. roľníka 6.5 €
– Vydanie rozhodnutia na výrub stromov FO 10.0 € a PO 100.0 €
– Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte
osoby, držiteľa občianskeho preukazu 5.0 €
– Poplatok sa vyberie za potvrdenie alebo písomné oznámenie
údajov o každej osobe v ňom uvedenej 5.0 €
– Vydanie potvrdenia o žití a nežití v spoločnej domácnosti, o žití
ako druh a družka 5.0 €
– Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 4.0 € + 1.0 €/m2
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác FO 10.0 € a PO 100.0€

Od poplatkov sú oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, poisťovne, občania s preukazom ZŤP a ZŤP-S, urbariát.

 

1. Prenájom sály v Kultúrnom dome

– predná miestnosť v letnom období 5 €/hod.+ obrusy(1 €/ks)
– predná miestnosť v zimnom období 10 €/hod.+ obrusy(1 €/ks)
– predná miestnosť spol. podujatia 35 € + obrusy(1 €/ks)+ energie
– sála (bez použ. kuchyne) 5 €/hod.+ obrusy(1 €/ks)
– sála (s kuchyňou) 10 €/hod. + obrusy(1 €/ks)+energie
– kar 20 € + obrusy(1 €/ks)
– svadby/zábavy 100 € + obrusy(1 €/ks)+energie
– svadba naši občania 80 € + obrusy(1 €/ks)+energie
– zasadačka OcÚ 2 €/hod.

2. Za zapožičanie na 3 dni sa stanovuje poplatok

– záhradný set (stôl, lavice) 3 €
– stôl 1 €/ks
– obrus 1 €/ks
– súprava riadu pre 20 osôb 6 €
3. Za rozmnožovanie písomností 0,10 €/ks
4. Za box v DS naši občania 5 €/deň
-za box cudzí občania 10 €/deň

5. Vydanie rybárskeho lístka

a)týždenný 1.5 €
b)mesačný 3.0 €
c)ročný 7.0 €
d)trojročný 17.0 €

6. Knižnica 1.5 €
7. Overenie podpisu 2.0 €
8. Overenie fotokópie 2.0 €

1.Sadzby poplatkov za úkony boli prijaté uznesením č. 34 /2015 dňa 7.4.2015. Dňom účinnosti týchto sadzieb stráca účinnosť ,,Sadzby poplatkov za úkony vykonané na obecnom úrade Seči“ schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 3.2.2009 uznesením č.1/2009/c .
2.Tieto sadzby poplatkov za úkony vykonané na obecnom úrade v Seči nadobúdajú účinnosť dňa 1.mája 2015

 

Anton Vrecko
starosta obce

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.