Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje

Názov organizácie: Obec Seč
Sídlo: Obecný úrad Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 00649074
Štatutárny zástupca: Anton Vrecko, starosta
Web: www.obecsec.sk

Profil:

Obec Seč je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú osoby riadiace procesy verejného obstarávania (bývalé odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie) v spolupráci so starostom obce a s jednotlivými referentmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo vlastnom „Profile verejného obstarávateľa“.
[clear]

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) s názvom: „ Výstavba detského ihriska v obci Seč “

Zverejnené 25.11.2019

zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk_SEC

Zverejnené 18.11.2019

vyzva-na-predkladanie-ponuk 

Príloha č.1 Vymedzenie predmetu zákazky

Priloha č. 2_štrukturovaný rozpočet

Príloha č. 3_Návrh na plnenie kriterii

Priloha č. 4 Zmluva o dielo – vystavba detskeho ihriska_

[clear]

Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov

Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov

[clear]

Výzva na predkladanie ponúk rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu.

Zverejnené 25.10.2017
Výzva na predkladanie ponúk – kultúrny dom
[clear]
Výzva na predloženie projektovej cenovej ponuky na rekonštrukciu a zateplenie kul . domu Seč.

Zverejnené 12.10.2017
Výzva na CP
Formulár cenovej ponuky

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.