Štatút obce Seč

ŠTATÚT OBCE SEČ

Obecné zastupiteľstvo v Seči na základe §11 ods. 4písm. k)zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Seč tento

2012

ŠTATUT OBCE SEČ

I.HLAVA

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Seč upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi , formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2)Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

(1)Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zdržujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce je územný celok , ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území. Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990 Zb. a s osobitnými právnymi predpismi.

(2)Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec, môže nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec, môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3)Obec má právo na vlastné symboly.

(4)Ukladať obci povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

(2)Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2, 3 a § 4ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(3)Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať v miestnom referende.

(5)Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou , najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6)Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov.

§ 4

Samospráva obce

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

(2)Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom: a)orgánov obce b)miestneho referenda c)zhromaždení obyvateľov obce. Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácií však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(3)Obec spolupracuje v záujme rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami obyvateľov obce a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. Obec tiež úzko spolupracuje aj s podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce a zabezpečovania rozvoja obce.

(4)Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR, a ktoré boli ratifikované a vyhlásene spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Seči.

(5)Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

II.HLAVA

MAJETOK OBCE

§ 5

(1)Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

(2)Majetok obce sa používa najmä:

a)pre verejná účely,

b)na podnikateľskú činnosť,

c)na výkon samosprávy obce

(3)Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustne, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodne pre obec napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná , o možnosti aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.

(4)Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(5)Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou- najmä Obchodným a občianskym zákonníkom.

(6)Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce- pri zakladaní nadácii, peňažných fondov ,vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(7)Evidenciu o stave a pohybe majetku vedie Obecný úrad v Seči v súlade s platnou právnou úpravou.

(8) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu , pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

(1)Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, ako s majetkom vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, v prospechoch rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2)Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Orgány obce a organizácie sú povinné najmä:

a)udržiavať a užívať majetok,

b)chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c)používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d)viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

(3)Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) V majetkových veciach obce koná v jej mene navonok starosta obce Seč.

§ 7

(1)Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.

(2)Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3)Právnické osoby s majetkovou účasťou obce. Obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

§ 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

(1)Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ ,ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Seči.

(2)Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

a)majetok obce

b)nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce

c)postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám

d)práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce

e)podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila

f)ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce

g)správu majetku obce

h)hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce

i)nakladanie s cennými papiermi

j)aukčný predaj vecí

k)kontrolu dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom

l)odpustenie pohľadávok obce.

III.HLAVA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 10

Financovanie obce

(1)Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z vlastných zdrojov.

(2)Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp. S inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.

(3)Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

§11

Rozpočet

(1)Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Seči. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto jeho zmeny , kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2)Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(3)Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

(4)Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

a)príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania

b)výnosy z miestnych dani a miestnych poplatkov

c)podiely na daniach v správe štátu

d)výnosy z pokút uložených za priestupky

e)dotácie zo štátneho rozpočtu

f)výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácii a iných subjektov s majetkovou účasťou obce.

(5)Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

a)výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce a materskej školy

b)výdavky na údržbu majetku obce

c)investičné výdavky.

(6) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(7)Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimo rozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(8)Účtovníctvo o stave a pobyte majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Seči.

(9)Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

(10)Obec môže využívať ekonomické nástroje na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

(11)Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(12)Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

§ 12

Rozpočtové provizórium

(1)Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. Januára rozpočtového roka až do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

(2)Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Seči.

IV. HLAVA

ORGÁNY OBCE

§ 13

Základné ustanovenia

(1)Orgánmi obce Seč sú:

a)obecné zastupiteľstvo

b)starosta obce

(2)Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

(3)Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 14

Obecné zastupiteľstvo obce Seč

(1)Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Seč zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Seč na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

(2)Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov.

(3)Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

(1)Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoj vyhradenú právomoc podľa §11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2)Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a)určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

b)schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce

c)schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

d)rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok

e)určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

f)vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce

g)uznášať sa na nariadeniach

h)schvaľovať dohody o medzi národnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1

i)určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu a funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie

j)voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi

k)schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov

l)zriaďovať ,zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe

m)schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu

n)zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

o)udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

p)ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce

(3)Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa život v obci.

(4)Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva , najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§16

Starosta obce

(1)predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

(2)Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení, pokiaľ zákon neurčuje inak

(3)Starosta najmä:

a)zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia

b)vykonáva obecnú správu

c)zastupuje obce navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám

d)rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom , týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

e)uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly

f)podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce

g)vydáva pracovný poriadok

h)starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom

ch)Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce obdobie a možno ho počas funkčného obdobia meniť iba na návrh starostu.

§ 17

Zástupca starostu

(1)Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

(2)Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať . Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní odvolania pôvodného zástupcu starostu.

(3)Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení

(4)Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5)Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona

§18

Hlavný kontrolór obce

(1)Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

(2)Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

(3)Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu:

a)príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce

b)nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

c)účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

d)hospodárenia s finančnými zdrojmi obce

e)predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

(4)Hlavný kontrolór ďalej:

a)preveruje ako organizácie, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu.

b)preveruje možnosti čerpania úveru alebo pôžičky a poskytovania úveru alebo pôžičky a poskytovania úveru alebo pôžičky

c)vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na príslušný kalendárny rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve

d)predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu

e)predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

(5)Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

(6)Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce v rozsahu schválených zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Seč.

(7)Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – 6rokov-

(8)Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému predkladá správy o vykonaných kontrolách.

(9)Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

(10)Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

(11)Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícii obyvateľov.

§ 19

Obecný úrad

(1)Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2)Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a)zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce

b)pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva

c)vypracováva písomne vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu a vydaných v správnom a daňovom konaní

d)vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

e)koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou

f)organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy ,prenesených na obec.

(3)Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

(4)Vnútornú organizáciu úradu v Seči, ktorý vydáva starosta obce.

V. HLAVA

§ 20

Miestne referendum

(1)Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2)Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, najmä ak ide o:

a)zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce

b)odvolanie starostu

c)petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30% oprávnených voličov.

(3)Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

(4)Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

(5)Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

VI.HLAVA

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 21

(1)Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

(2)Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy:

a)ak to požiada petíciou najmenej 30% obyvateľov obce

b)ak to požiada všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť , že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

(4)Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

(5)Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Seči, v príp. iným vhodným spôsobom. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

(6)Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takého zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1- 5 tohto ustanovenia.

VII. HLAVA

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE

§22

Úvodné ustanovenie

(1)Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

(2)Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 23

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1)Poslanecký mandát vzniká zložením sľubu do rúk starostu obce.

(2)Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(3)Mandát poslanca zanikne:

a)odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou

b)uplynutím funkčného obdobia

c)vzdaním sa mandátu

d)právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený

e)pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony

f)zmenou trvalého pobytu mimo územia obce

g)ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

h)v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle §11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.

i)zrušením obce

j)smrťou

§24

Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:

a)predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety

b)interpelovať starostu, vo veciach týkajúcich sa ich práce

c)požadovať od vedúcich subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností

d)požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb ,ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci

e)zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách ,na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce.

f)požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2)Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 25

Náhrady poslancov

(1)Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

(2)Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

VIII. HLAVA

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 26

(1) Veci spoločného záujmu obce Seč a okolitých miest obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

(2)Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(3)Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie.Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

IX. HLAVA

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, SPRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§27

(1)Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi.

(2)Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami ,ktoré pôsobia ma území obce.

X.HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY

PRVÁ ČASŤ

Symboly obce Seč

§ 28

Úvodné ustanovenie

Symboly obce Seč sú:

a)erb obce Seč

b)vlajka obce

c)pečať obce

§ 29

Erb obce

(1)Erb obce patrí medzi tzv. hovoriace erby a jeho návrh vypracoval Filozofická Fakulta Jozef Novák. Erb obce tvorí v zelenom štíte zlatý jeleň.

(2)Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce:

(3)Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých ,ktoré sú uvedené v ods. 5 tohto ustanovenia.

(4)Žiadosť musí obsahovať:

a)Úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu

b)obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu, potvrdenie o zaplatení poplatku.

(5) Erb obce sa používa:

a)na pečatidle obce

b)na insígniách starostu

c)na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce

d)na budovách , kde má sídlo Obecný úrad v Seči

e)na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce

f)v rokovacích miestnostiach orgánov obce

g)na preukazoch poslancov obce ako aj na zamestnancov obce

h)na rovnošatách hasičov obecného hasičského zboru

ch)na označenie vozidiel obce, obecného hasičského zboru

i)na hlavičke úradnej korešpondencie obce a na písomnostiach vydaných obcou.

j)subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

(6)Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

§30

Vlajka obce

(1)Vlajka obce pozostáva 3 pozdĺžnych pruhov zelená,žltá, zelená.

(2)Vlajku obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách , v ktorých sídlia, príp. v sieňach ,kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

(3)Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(4)Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

(5)Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

(6)Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a)vlajka sa nesmie použiť poškodená ,ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice

b)na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak , kytica ,smútočný závoj a pod.

(7)Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

§ 31

Pečať obce

(1) Pečať obce Seč je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SEČ, má priemer 35 mm.

(2)Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

(3)Pečať uchováva starosta obce.

DRUHÁ ČASŤ

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 32

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť verejné uznania a pochvaly:

a)Čestné občianstvo obce Seč

b)Cena starostu obce

c)Odmeny

§ 33

Čestné občianstvo obce Seč

(1)Osobám ,ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Seč.

(2)O udelení čestného občianstva sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Čestný občan obce Seč sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

(4)Slávnostné odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva . Čestný občan obce Seč sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce.

§ 34

Cena starostu obce

(1)Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

(2)Cenu starostu obce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo

(3)Cena starostu sa môže udeliť najviac 10- krát.

(4)Cenu starostu obce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena 100,-€. K cene starostu obce sa vydáva potvrdenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta ,dátum udelenia ,pečiatka obce a podpis starostu.

(5)Evidencia sa vedie v Kronike obce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien , ako aj stručné zdôvodnenie ,pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 35

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

XI. HLAVA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 36

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1)Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2)Obec organizuje ,riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodní miestneho významu . V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3)Obec zabezpečuje evakuácie ,dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4)Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 41

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1)Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2)Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov ,najneskôr do 2. Rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

XII. HLAVA

§ 42

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1)Štatút obce Seč je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2)Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Seči 3/5 Väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)Štatút obce Seč bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Seči dňa 20.6.2011 uznesením 31/2011

(4)Štatút obce nadobúda účinnosť dňom 6.7.2011

V Seči, dňa 24.4.2012

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.