Štatút knižnice

ŠTATÚT
,, KNIŽNICA OBCE SEČ“

Obec Seč na základe zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/200 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.

§1
Právne postavenie knižnice

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično- informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

§2
Poslanie knižnice

1.Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično- informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2.Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou /literárne stretnutia, besedy …/

§3
Sprístupnenie knižničných fondov

1.Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
2.Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
3.Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky y Listinou ľudských práv a slobôd.

§4
Správa knižnice

1.Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
2.Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
3.Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižnú radu. Členmi knižnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

§5
Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
2. Knižný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Knihovník je povinný hospodárenie a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.

§6
Záverečné ustanovenia

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižný a výpožičný poriadok.

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvo v Seči dňa 7. apríla 2015 a nadobudol účinnosť dňom
24. apríla 2015.

Anton V r e c k o
starosta obce

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.