23/2023

23- Dohoda č.23-12-054-287 PUPN

22/2023

22-Úverová zmluva 353949-2023 22-1 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.353949-2023 22-2 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.353949-2023

21/2023

21 Úverová zmluva č.353957-2023 21-1 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 353957-2023

20/2023

20-Zmluva zriadení bežného účtu SZRB

19/2023

19- Dohoda o urovnaní

18/2023

18- Nájomná zmluva na pozemok

17/2023

17-Zmluva o dielo

16/2023

16- Kúpna zmluva

15/2023

15 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.06.2021

14/2023

14- Zmluva o dielo

13/2023

13-Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.2407181500 -poistenie autobusových zastávok

12/2023

12-Dodatok č. 1 - Obec Seč

11/2023

11- Zmluva o zriadení vecného bremena -IN REM

10/2023

10-Zmluva o poskytnutí služby č.2/2023

9/2023

9- Nájomná zmluva na pozemok

8/2023

8- Zmluva o dielo č.2-2023

7/2023

7- Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017

6/2023

6- Dodatok č.1 k dohode č.22-12-010-49 uzatvorenej podľa §10

5/2023

5- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-W965-512-004-001 Príloha_1 - VZP Príloha_2 - Predmet podpory Príloha_3 - Rozpočet projektu

4/2023

4- Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom