3/2023

3-Vepos dodatok č.21

2/2023

2- Poistná zmluva skupinového zdravotného poistenia

1/2023

1- Dohoda UPSVR 23-12-054-15

32/2022

32- Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

31/2022

31- Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

30/2022

30- Zmluva o prevode výpočtovej techniky

29/2022

29- Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov

28/2022

28- Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

27/2022

27- Dodatok č.1 k zámennej zmluve uzatvorenej 21.09.2022

26/2022

26- Zmluva o výpožičke kompostéru

25/2022

25- Dodatok č.1 k zmluva o spolupráci obcí

24/2022

24-Dohoda č.22-12-012-45

23/2022

23- Dohoda č.22-12-010-49 uzatvorená podľa §10

22/2022

22- Dodatok č.20 k zmluve o zneškodnení odpadu

21/2022

21- Zámenná zmluva

20/2022

20- Zmluva o výpožičke komposter

19/2022

19- Zámenná zmluva

18/2022

18- Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

17/2022

17-Zmluva o dielo

16/2022

16-Zmluva o dielo