UPOZORNENIE-predchádzanie výskytu a šíreniu burín

V ý z v a    o b č a n o m

Z dôvodu nedostatočnej starostlivosti niektorých vlastníkov o poľnohospodárske pozemky Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva občanov na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z.     o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Preto vyplýva povinnosť každému vlastníkovi, správcovi, nájomcovi poľnohospodárskych ale aj nepoľnohospodárskych pozemkov okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, pravidelne udržiavať trávnaté plochy kosením, čím sa zabráni  ďalšiemu   šíreniu  burín.

Z tohto dôvodu Vás vážení občania vyzývameaby ste v čo najkratšom  čase  svoje  pozemky  pokosili.

Okresný úrad  Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky plnenia týchto povinností.

 V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa vlastník – nájomca dopúšťa priestupku podľa § 25 a § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Rozhodnutie predsedu parlamentu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Informácie pre voliča Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK Elektronická adresa na...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb Informácia pre voliča Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie...

DAŇOVÁ POVINNOSŤ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

OZNAM - DAŇOVÁ POVINNOSŤ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI Obec Seč upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, že v termíne do 31. januára 2024 sú povinní podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Seči. Zároveň pripomíname...

SCHVÁLENÉ VZN 15.12.2023

VZN-č.2-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady VZN č.3-2023 o miestnych daniach VZN obce Seč č.4_2023 – ktorým sa ruší VZN č. 5_2015 a č. 2-2016- o poplatkoch za znečistenie ovzdušia VZN obce Seč č.5-2023 – ktorým sa ruší VZN č.22015 o...

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.