VZN 2020

VZN č.1-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad v znení neskorších predpisov