35/2023

35- Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000404 35-1 Príloha k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2000404.

34/2023

34- Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č.1-2023-557

33/2023

33-Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby v rozpočtovom roku 2023 33-1 Príloha k zmluve o poskytnutí fin.príspevku

28/2023

28- Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutie NFP č.074TN220104