7/2023

7- Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017

6/2023

6- Dodatok č.1 k dohode č.22-12-010-49 uzatvorenej podľa §10

5/2023

5- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-W965-512-004-001 Príloha_1 – VZP Príloha_2 – Predmet podpory Príloha_3 – Rozpočet projektu

4/2023

4- Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom